Windows 8

Phần mềm yêu cầu

Đầu tiên, cài đặt các chương trình dưới đây:

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính của mình.

Chạy NodeBB

Khởi động Redis Server

Ghi chú

The default location of Redis Server is

C:\Program Files (x86)\Redis\StartRedisServer.cmd

Mở Git Shell, và đánh dòng lệnh sau. Tạo bản sao NodeBB repo:

git clone -b v0.5.x https://github.com/NodeBB/NodeBB.git

Truy cập đường dẫn:

cd NodeBB

Cài đặt trình phụ thuộc:

npm install

Chạy trình tương tác cài đặt:

node app.js

Bạn có thể để mọi tùy chọn là mặc định.

Và bạn đã xong! Sau khi cài đặt, chạy

node app.js

Bạn có thể truy cập diễn đàn tại http://127.0.0.1:4567/

Phát triển trên Windows

Sẽ có đôi chút khó chịu khi phải tắt và khởi động lại NodeBB mỗi khi bạn thay đổi. Hãy cài đặt supervisor:

npm install -g supervisor

Mở bash:

bash

Và chạy NodeBB trong chế độ “watch”:

./nodebb watch

Nó sẽ bật NodeBB trong chế độ nhà phát triển, và sẽ theo dõi các file được thay đổi và tự động khởi động lại diễn đàn.