Ubuntu

Đầu tiên, chúng ta cài đặt các trình nền:

$ sudo apt-get install git nodejs redis-server imagemagick npm

Nếu bạn muốn sử dụng MongoDB, LevelDB, hoặc một cơ sở dữ liệu khác thay cho Redis xin đọc Cấu hình cơ sở dữ liệu.

Nếu trình quản lý gói của bạn chỉ cài đặt phiên bản Node.js nhỏ hơn 0.8 (vd: Ubuntu 12.10, 13.04), dùng lệnh ``node –version`` để xác định phiên bản Node.js của bạn

$ sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js
$ sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

Nếu bạn muốn cài đặt Node.js v0.11, sử dụng url repo sau ppa:chris-lea/node.js-devel.

Sau đó, tạo bản sao repo:

$ git clone -b v0.5.x https://github.com/NodeBB/NodeBB.git nodebb

Cài đặt các trình phụ thuộc bởi NodeBB:

$ cd nodebb
$ npm install

Thực hiện cài đặt bằng cách chạy ứng dựng với thẻ setup:

$ ./nodebb setup

Mặc định cài đặt là cho máy chủ nội địa và chạy trên cổng mặc định, với redis lưu trữ trên cùng một máy/cổng.

Cuối cùng, ta chạy diễn đàn.

$ ./nodebb start

NodeBB cũng có thể khởi động với các trình trợ giúp, như supervisorforever. Đọc thêm về các tùy chọn ở đây.