SmartOS

Yêu cầu

NodeBB cần có những chương trình này được cài đặt:

 • Node.js (phiên bản 0.10 hoặc hơn, hướng dẫn ở dưới).
 • Redis (phiên bản 2.6 hoặc hơn, hướng dẫn ở dưới) hoặc MongoDB (phiên bản 2.6 hoặc hơn).
 • nginx (phiên bản 1.3.13 hoặc hơn, chỉ khi bạn có ý định sử dụng nginx tạo proxy cho NodeBB).

Truy cập máy chủ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Joyent của bạn: Joyent.com

 2. Chọn: Create Instance

 3. Tạo image smartos nodejs mới nhất.

  Chú ý: Những bước này đã được thử nghiệm với image: smartos nodejs 13.1.0 smartos nodejs 13.2.3

 4. Đợi phiên bản của bạn hiện Running sau đó click chọn tên của nó.

 5. Tìm Login và mật khẩu quản trị. Nếu khu vực Credentials bị thiếu, hãy tải lại trang.

  Ví dụ: ssh root@0.0.0.0 A#Ca{c1@3

 6. Truy cập SSH theo quyền admin không root: ssh admin@0.0.0.0

  Chú ý: Đối với những người dùng Windows chưa có cài đặt SSH thì đây là 1 tùy chọn: Cygwin.com

Cài đặt

 1. Cài đặt trình phụ thuộc cho NodeBB:

  $ sudo pkgin update
  $ sudo pkgin install scmgit nodejs build-essential ImageMagick redis
  

  Nếu một trong số dòng trên thất bại thì chạy lênh dưới:

  $ pkgin search *failed-name*
  $ sudo pkgin install *available-name*
  
 2. Nếu cần cài đặt redis-server với mặc định là service (tự động khởi động và khởi động lại):

  Nếu bạn muốn sử dụng MongoDB, LevelDB, hoặc 1 cơ sở dữ liệu khác ngoài Redis thì hãy đọc Cấu hình cơ sở dữ liệu.

  Chú ý: Những bước này để cài đặt nhanh 1 server redis nhưng không tối ưu để dùng chính thức.

  Chú ý: Nếu bạn đã chạy redis-server rồi thì hãy thoát khỏi nó ngay.

  $ svcadm enable redis
  $ svcs svc:/pkgsrc/redis:default
  

  Chú ý: Nếu STATE là maintenance thì:

  $ scvadm clear redis
  

  - Để tắt redis-server và ngăn nó khởi động lại:

  $ scvadm disable redis
  

  - Để khởi động redis-server và cho nó luôn chạy:

  $ scvadm enable redis
  
 3. Chuyển đến nơi mà bạn muốn tạo folder cài đặt nodebb:

  $ cd /parent/directory/of/nodebb/
  
 4. Tạo bản sao NodeBB’s repository (bạn có hể đổi nodebb ở cuối thành tên folder khác mà bạn muốn):

  $ git clone -b v0.5.x https://github.com/NodeBB/NodeBB.git nodebb
  
 5. Cài đặt trình phụ thuộc npm của NodeBB:

  $ cd nodebb
  $ npm install
  
 6. Chạy mã cài đặt NodeBB:

  $ ./nodebb setup
  
  1. URL used to access this NodeBB là địa chỉ ip bạn dùng để đăng nhập SSH hoặc tên miền trỏ đến IP này.

   Ví dụ: http://0.0.0.0 hoặc http://example.org

  2. Port number of your NodeBB là cổng cần để truy cập đến trang của bạn:

   Chú ý: Nếu bạn không sử dụng nginx hoặc 1 server web nào khác để tạo proxy thì nên để cổng 80.

  3. Please enter a NodeBB secret - Không gửi email và công khai mã này.

  4. IP or Hostname to bind to - Sử dụng giá trị mặc định trừ khi máy chủ bạn có yêu cầu khác.

  5. Nếu bạn sử dụng các bước cài đặt redis-server trên thì hãy sử dụng giá trị cài đặt mặc định cho redis.

 7. Khởi động tiến trình NodeBB thủ công:

  Chú ý: Điều này không nên sử dụng cho bản chính thức nhưng thay vì sử dụng daemon thì nên sử dụng Forever hoặc Supervisor. Đọc các tùy chỉnh ở đây.

  $ node app
  
 8. Truy cập ứng dụng của bạn!

  Ví dụ: Với cổng là 4567: http://0.0.0.0:4567 or http://example.org:4567

  Chú ý: Với cổng là 80 thì :80 không cần phải nhập.

Chú ý: Nếu hướng dẫn trên không rõ ràng với bạn hoặc nếu bạn có gặp rắc rối gì, hãy cho chúng tôi biết bằng cách báo cáo lỗi tại đây.

Cập nhật NodeBB

Chú ý: Chi tiết về việc cập nhật NodeBB xin đọc Cập nhật NodeBB.