Arch Linux

Đầu tiên, chúng ta cài đặt gói phần mềm cơ bản trước. Hãy thực hiện pacman -Syu trước tiên để chắc chán rằng bạn đã đồng bộ với kho và tất cả các gói được cập nhật.

$ sudo pacman -S git nodejs redis imagemagick

Nếu bạn muốn sử dụng MongoDB, LevelDB, hoặc một nền tảng cơ sở dữ liệu khác ngoài Redis, hãy đọc tài liệu Cấu hình cơ sở dữ liệu.

Tiếp theo, tạo bản sao của kho sau:

$ git clone -b v0.5.x https://github.com/NodeBB/NodeBB.git nodebb

Cài đặt các trình phụ thuộc được yêu cầu bởi NodeBB:

$ cd nodebb
$ npm install

Bắt đầu đoạn mã cài đặt bằng cách chạy ứng dụng với thẻ setup:

$ ./nodebb setup

Mặc định cài đặt là cho máy chủ nội địa và chạy trên cổng mặc định, với redis lưu trữ trên cùng một máy/cổng.

Cuối cùng, ta chạy diễn đàn.

$ ./nodebb start

NodeBB cũng có thể khởi động với các trình trợ giúp, như supervisorforever. Đọc thêm về các tùy chọn ở đây.