Openshift Paas

Hướng dẫn dưới đây dành cho Openshift <http://openshift.com> Paas.

Bước 1: Tạo ứng dụng mới :

rhc app create nodebb nodejs-0.10

Bước 2: Thêm cartridge Redis

rhc add-cartridge http://cartreflect-claytondev.rhcloud.com/reflect?github=smarterclayton/openshift-redis-cart -a nodebb

Bước 3: SSH đến ứng dụng của bạn

rhc app ssh -a nodebb

Bước 4: Xác định ip của NodeJS và Redis để NodeBB có thể chạy chính xác. Đây là một yêu cầu của Openshift và là cách duy nhất để nó chạy. Bạn không thể sử dụng $IP trong config.json (Có nghĩa là bạn không thể nhập $IP trong lệnh node app –setup). Dòng đầu tiên : NodeJS và dòng thứ hai : Redis Giá trị xuất ra của lệnh echo $REDIS_CLI sẽ như sau : -h ip_redis -p port_redis -a password

echo $OPENSHIFT_NODEJS_IP && echo $REDIS_CLI

Bước 5: Thoát SSH

Bước 6: Thêm mã nguồn của NodeBB vào repository của ứng dụng

cd nodebb && git remote add upstream -m master https://github.com/NodeBB/NodeBB.git

Bước 7: Lấy file về và push

git pull -s recursive -X theirs upstream v0.5.x && git push

Bước 8: Ngừng chạy ứng dụng

rhc app stop -a nodebb

Bước 9: SSH vào ứng dụng

rhc app ssh -a nodebb

Bước 10: Sửa môi trường chạy của NodeJS trong terminal với SSH

cd ~/nodejs/configuration && nano node.env

Bước 11: Thay server.js bằng app.js và thoát khỏi editor

ctrl + x

Bước 12: Trong terminal khác, bắt đầu chạy ứng dụng

rhc app start -a nodebb

Bước 13: Chạy mã cài đặt NodeBB trên terminal với SSH

cd ~/app-root/repo && node app --setup

URL để cài đặt nên đặt là ‘http://nodebb-username.rhcloud.com‘, thay username với username của bạn.

Port number : 8080

IP or Hostname to bind to: Nhập giá trị xuất của $OPENSHIFT_NODEJS_IP trong Bước 4.

Host IP or address of your MongoDB instance: Nhập giá trị xuất của $REDIS_CLI trong Bước 4.

Host port of your MongoDB instance: Nhập giá trị xuất của $REDIS_CLI trong bước Bước 4.

Redis Password: Nhập giá trị xuất của $REDIS_CLI trong Bước 4.

Bước 14: Và cuối cùng, trong terminal khác, khởi động lại ứng dụng

rhc app restart -a nodebb

Và sau đó truy cập http://nodebb-username.rhcloud.com trong trình duyệt.

Chú ý

Restart NodeBB trong trang Admin không hoạt động. Sử dụng :

rhc app restart -a nodebb