Nitrous.IO

Hướng dẫn cài đặt dưới đây dành cho Nitrous.IO <http://nitrous.io>.

Bước 1: Tạo ứng dụng mới với NodeJS :

https://www.nitrous.io/app#/boxes/new

Bước 2: Mở terminal / SSH vào ứng dụng / Mở IDE

Bước 3: Lấy file của NodeBB về, unzip, xóa master.zip và cd vào folder

wget https://github.com/NodeBB/NodeBB/archive/v0.5.x.zip && unzip NodeBB-v0.5.x.zip && rm NodeBB-v0.5.x.zip && cd NodeBB-v0.5.x

Bước 4: NPM Install

npm install

Bước 5: Cài đặt Redis

parts install redis

Bước 6: Cài đặt NodeBB

./nodebb setup

Để mọi thứ là mặc định, nhưng bạn vẫn có thể tự thay đổi.

Tôi đề nghị nên dùng cổng : 8080

Bước 14: Và cuối cùng, khởi động NodeBB

./nodebb start

Và sao đó mở “Preview URI” không có cổng nếu bạn đã đặt cổng là : 8080.

Chú ý

Bạn có thể mở rộng tài nguyên của ứng dụng : http://www.nitrous.io/app#/n2o/bonus.