Cài đặt NodeBB trên dịch vụ điện toán đám may (Cloud)

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để bạn cài đặt và chạy trên các giải pháp PaaS.

Ghi chú

Nếu giải pháp PaaS của bạn không có trong danh sách, hãy hãy đưa ra yêu cầu trên cộng đồng của chúng tôi hoặc thậm chí tốt hơn, hãy đệ trình lên.